Giải bài luyện tập trang 6

  • 1 Đánh giá

Để củng cố cho các con nắm vững các phép toán cộng có ba chữ số (có nhớ một lần). Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài luyện tập, hi vọng qua bài học này, các con đều thực hiện được tất cả các phép toán với ba chữ số nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 6 - sgk Toán học 3

Tính:

Giải câu 1 luyện tập trang 6

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 6 - sgk Toán học 3

Đặt tính rồi tính:

367+125 93+58

487 + 130 168 + 503

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 6 - sgk Toán học 3

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Thùng thứ nhất có : 125l dầu

Thùng thứ hai có: 135l dầu

Cả hai thùng có: ......l dầu ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 6 - sgk Toán học 3

Tính nhẩm

a) 310 + 40 = b) 400 + 50 = c) 100 - 50 =

150 + 250 = 305 + 45 = 950 - 50 =

450 - 150 = 515 - 15 = 515 - 415 =

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Chủ đề liên quan