Giải câu 3 bài điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 98 sgk toán lớp 3

Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng BC, GE, AD, IK

Giải bài điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

Bài làm:

  • Trung điểm của đoạn thẳng BC là: I
  • Trung điểm của đoạn thẳng GE là: K
  • Trung điểm của đoạn thẳng AD là: O
  • Trung điểm của đoạn thẳng IK là: O

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021