Giải câu 4 bài luyện tập trang 32

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 32 - sgk Toán lớp 3

Viết phép nhân thích hợp vào chỗ trống?

Giải câu 4 bài luyện tập trang 32

a) Mỗi hàng có 7 ô vuông, có 4 hàng

Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

...........= 28 ( ô vuông)

b) Mỗi cột có 4 ô vuông, có 7 cột

Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

..........= 28 (ô vuông)

Nhận xét..... = ....

Bài làm:

a) Mỗi hàng có 7 ô vuông, có 4 hàng

Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

7 x 4 = 28 ( ô vuông)

b) Mỗi cột có 4 ô vuông, có 7 cột

Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

4 x 7 = 28 (ô vuông)

Nhận xét: 7 x 4 = 4 x 7.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021