Giải câu 3 bài chia số có hai chữ số cho số có một chữ số sgk Toán 3 trang 70

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 70 sgk toán lớp 3

Có 31 m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể may được nhiều nhất là mấy bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?

Bài làm:

Ta có:

Giải bài chia số có hai chữ số cho số có một chữ số - sgk Toán 3 trang 70

Vậy, có thể may nhiều nhất là 10 bộ quần áo và còn thưa 1 m vải

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021