Giải câu 2 bài chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp) trang 164 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 164 - sgk toán lớp 3

Có 10250 m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?

Bài làm:

Bài giải:

10250m vải may được số bộ quần áo là:

10250 : 3 = 3416 (bộ) dư 2m vải

Đáp số: 3416 bộ dư 2m vải

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021