Giải câu 2 bài luyện tập trang 23

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 23 - sgk Toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 38 x 2 b) 53 x 4 c) 84 x 3

27 x 6 45 x 5 32 x 4

Bài làm:

Giải câu 2 bài luyện tập trang 23

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021