Giải câu 5 bài Luyện tập chung sgk toán 3 trang 83

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 83 sgk toán lớp 3

Người ta xếp 800 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp 4 cái. Sau đó xếp các hộp vào các thùng, mỗi thùng 5 hộp. Hỏi có bao nhiêu thùng bánh?

Bài làm:

Bài giải:

Cách 1:

Có tất cả số hộp bánh là”

800 : 4 = 200 (hộp)

Có tất cả số thùng bánh là:

200 : 5 = 40 (thùng)

Đáp số: 40 thùng

Cách 2:

Số bánh trong mỗi thùng là:

4 x 5= 20 (bánh)

Có tất cả số thùng bánh là:

800 : 20 = 40 (thùng)

Đáp số: 40 thùng

Cách 3:

Có số thùng bánh là:

(800 : 4) : 5 = 40 (thùng)

Đáp số: 40 thùng

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021