Giải câu 4 bài bảng nhân 9

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 63 sgk toán lớp 3

Đếm thêm 9 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài bảng nhân 9

Bài làm:

Giải bài bảng nhân 9

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021