Giải câu 1 bài luyện tập chung trang 165 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 165 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 10715 x 6 b) 21542 x 3

30755 : 5 48729 : 6

Bài làm:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021