Giải câu 4 bài luyện tập trang 25

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 25 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 4 bài luyện tập trang 25

Bài làm:

Hình a: Có 3 ô, tô đi 1 ô tức tô đi 1/ 3

Hình b: Có 6 ô, tô đi 1 ô tức tô đi 1/6

Hình c: Có 6 ô, tô đi 1 ô tức tô đi 1/6

=> Đã tô màu vào 1/6 hình b và c.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021