Giải câu 2 bài luyện tập trang 30

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 30 - sgk Toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 24 : 6 30 : 5 15 : 3 20 : 4

b) 32 : 5 34 : 6 20 : 3 27 : 4

Bài làm:

Giải câu 2 bài luyện tập trang 30

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021