Giải câu 3 bài Luyện tập chung sgk toán 3 trang 77

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 77 sgk toán lớp 3

Một cửa hàng có 36 máy bơm, người ta đã bán số máy bơm đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu máy bơm?

Bài làm:

Bài giải:

Cửa hàng đó đã bán đi số máy bơm là:

36 : 9 = 4 (máy)

Vậy cửa hàng đó còn lại số máy bơm là:

36 - 4 = 32 (máy)

Đáp số : 32 máy

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021