Giải câu 1 bài làm quen với chữ số La Mã trang 121 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 121 - sgk toán lớp 3

Đọc các số viết bằng chữ số La Mã sau đây:

I, III, V, VII, IX, XI, XXI

II, IV, VI, VIII, X, XII, XX

Bài làm:

I: một, III: ba, V: năm , VII: bảy, IX: chín, XI: mười một, XXI: hai mươi mốt

II: hai, IV: bốn , VI: sáu, VIII: tám , X: mười, XII: mười hai, XX: hai mươi

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021