Giải câu 1 bài luyện tập trang 129 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 129 - sgk toán lớp 3

Trong vườn ươm, người ta đã ươm 2032 cây giống trên 4 lô đất, các lô đều có số cây như nhau. Hỏi mỗi lô đất có bao nhiêu cây giống?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

  • 4 lô đất: 2032 cây
  • 1 lô đất: ? cây

Bài giải:

Mỗi lô đất có số cây giống là:

2032 : 4 = 508 (Cây)

Đáp số: 508 cây

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021