Giải câu 3 trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 7 - sgk Toán học 3

Bạn Bình và bạn Hoa sưu tầm được tất cả 335 con tem, trong đó bạn Bình sưu tầm được 128 con tem . Hỏi bạn Hoa sưu tầm được bao nhiêu con tem?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Tổng số : 335 con tem

Bình có: 128 con tem

Hoa có: ? con tem

Bài giải:

Hoa có sưu tầm được số con tem là:

335 - 128 = 207 (con tem).

Đáp số: 207 con tem

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021