Giải câu 1 bài bảng nhân 9

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 63 sgk toán lớp 3

Tính nhẩm:

9 x 4 = 9 x 2 =

9 x 5 = 9 x 10 =

9 x 1 = 9 x 7 =

9 x 8 = 0 x 9 =

9 x 3 = 9 x 6 =

9 x 9 = 9 x 0 =

Bài làm:

9 x 4 = 36 9 x 2 = 18

9 x 5 = 45 9 x 10 = 90

9 x 1 = 9 9 x 7 = 63

9 x 8 = 72 0 x 9 = 0

9 x 3 = 27 9 x 6 = 54

9 x 9 = 81 9 x 0 = 0

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021