Giải câu 1 bài thực hành đo độ dài

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 47 - sgk Toán lớp 3

Hãy vẽ các đoạn thẳng có độ dài được nêu ở bảng sau:

Giải câu 1 bài thực hành đo độ dài

Bài làm:

Giải câu 1 bài thực hành đo độ dài

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021