Giải câu 1 bài bảng nhân 6

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 19 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

6 x 4 = 6 x 1 = 6 x 9 = 6 x 10 =

6 x 6 = 6 x 3 = 6 x 2 = 0 x 6 =

6 x 8 = 6 x 5 = 6 x 7 = 6 x 0 =

Bài làm:

6 x 4 = 24 6 x 1 = 6 6 x 9 = 54 6 x 10 = 60

6 x 6 = 36 6 x 3 = 18 6 x 2 = 12 0 x 6 = 0

6 x 8 = 48 6 x 5 = 30 6 x 7 = 42 6 x 0 = 0

Lưu ý: Để thực hiên được phép tính nhẩm nhanh và chính xác, các con cần phải học thuộc bảng nhân 6.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021