Giải câu 1 bài luyện tập chung trang 49

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 49 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

6 x 9 = 28 : 7 = 7 x 7 =

56 : 7 = 7 x 8 = 36 : 6 =

6 x 3 = 48 : 6 = 6 x 5 =

42 : 7 = 7 x 5 = 40 : 5 =

Bài làm:

6 x 9 = 54 28 : 7 = 4 7 x 7 = 49

56 : 7 = 8 7 x 8 = 56 36 : 6 = 6

6 x 3 = 18 48 : 6 = 8 6 x 5 = 30

42 : 7 = 6 7 x 5 = 35 40 : 5 = 8

Trên đây đều là những phép toán các con đều đã được học. Vì vậy, khi các con đã học thuộc thì chắc chắn các con sẽ làm bài tốt hơn và hiệu quả hơn.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021