Giải câu 3 bài luyện tập chung trang 120 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 120 - sgk toán lớp 3

Có 5 thùng sách, mỗi thùng đựng 306 quyển sách. Số sách đó chia đều cho 9 thư viện trường học. Hỏi mỗi thư viện được chia bao nhiêu quyển sách ?

Bài làm:

Bài giải:

Có tất cả số quyển sách là:

306 x 5 = 1530 (quyển sách)

Mỗi thư viện nhận được số quyển sách là:

1530 : 9 = 170 (quyển sách)

Đáp án: 170 quyến sách

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021