Giải câu 2 bài tính giá trị của biểu thức ( tiếp theo 2)

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 82 sgk toán lớp 3

Tính giá trị của biểu thức:

a. (65 + 15) x 2

48 : (6 : 3)

b. (74 - 14) : 2

81: (3 x 3)

Bài làm:

a. (65 + 15) x 2 = 80 x 2

= 160

48 : (6 : 3) = 48 : 2

= 24

b. (74 - 14) : 2 = 60 : 2

= 30

81: (3 x 3) = 81 : 9

= 9

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021