Project Unit 9: Cities of the Future

 • 1 Đánh giá

Phần Project giúp bạn học vận dụng từ vựng và ngữ pháp đã học để thực hiện làm việc nhóm và thuyết trình theo chủ đề của unit 9: Cities of the Future (Các thành phố tương lai). Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

Project - Unit 9: Cities of the Future

1. Work in groups of four to six. Discuss and decide on your ideal city of the future. You can expand the ideas your brainstormed in the COMMUNICATION section. Include the following points. (Làm việc theo nhóm 4-6 bạn. Thảo luận và quyết định về một thành phố lý tưởng trong tương lai. Bạn có thể mở rộng ý tưởng mà bạn đã nghĩ đến trong phần COMMUNICATION. Hãy đề cập đến những vấn đề sau)

 • The City’s name (Tên thành phố)
 • Geographical features: location, area, population, weather conditions (Đặc điểm địa lý: vị trí, diện tích, dân số, điều kiện thời tiết)
 • Infrastructures: means of transport, environmental conditions, energy sources, treatment of waste (Cơ sở hạ tầng: phương tiện di chuyển, điều kiện môi trường, nguồn năng lượng, phương pháp xử lý nước thải)
 • People’s life and work: education, health care, working hours (Cuộc sống và công việc của con người: Giáo dục, chăm sóc sức khỏe, giờ làm việc)

Take notes of your group’s ideas and think about how to organize them. Then design a poster to promote your ideal city. Add some pictures to illustrate it. You can use the example below or your own ideas. (Ghi chép ý tưởng của nhóm bạn và nghĩ cách tổ chức chúng. Sau đó thiết kế một tấm áp phíc cho thành phố lý tưởng của bạn. Thêm một vài bức tranh để miêu tả. Bạn có thể sử dụng ví dụ dưới đây hoặc ý tưởng của riêng bạn)

Giải:

The City’s mame: Dream city

Geographical features:

 • Location: western of Vietnam
 • Area: 50 square kilometer
 • Population: 3 million people
 • Weather conditions: Beautiful sunshine

Infrastructures:

 • Means of transport: green car and motorbike, modern public transport
 • Environmental conditions: Modern waste treatment, no air pollution, lots of trees
 • Energy sources: Solar energy

People’s life and work

 • Education: Modern educational system supported by high technology, robot teacher, distance learning
 • Health care: The best health care services
 • Working hours: 7 hours/ day

2. Introduce your poster to the class. Present the features of your city and explain what makes it the most liveable city in the world. (Hãy giới thiệu tờ bích chương quảng cáo của bạn trước lớp. Trình bày những nét chính và giải thích điều gì khiến cho thành phố của bạn là thành phố đáng sống nhất trên thế giới)

Giải:

Hi everyone, welcome to our Dream city. It's located in the western Vietnam and has an area of 50 square kilometer. There are 3 million people here. The main transport is green car and motor bike. Besides, modern public transport system is also developed to avoid traffic jams. We utilize modern waste treatment so that the air is not polluted. We also grow a lot of trees, which results in fresh atmosphere around the city. Educational system is supported by high technology, robot teacher, and distance learning is popular among students. Citizens here can enjoy the best health care services in the world and they need to work only 7 hours a day.


 • 1.149 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021