Project Unit 3: Becoming Independent

 • 1 Đánh giá

Bạn học tham gia đặt câu hỏi phỏng vấn về mức độ tự chủ và độc lập của các bạn trong lớp. Bài học giúp bạn học rèn luyện từ vựng và ngữ pháp đã học. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập sách giáo khoa.

Project – Unit 3: Becoming Independent

How independent are you? (Bạn tự chủ như thế nào?)

1. Complete the questions. Tick (he number based on how accurate each statement is for you. The number you tick represents the point(s) you get for each item. (Hãy hoàn thành các câu hỏi. Chọn số dựa trên độ chính xác của mỗi lời phát biểu đúng với em. Con số mà em chọn đại diện cho số điểm em đạt được cho mỗi câu.)

 1. rất không chính xác
 2. không chính xác
 3. trung lập
 4. chính xác
 5. rất chính xác
 • Bạn có thể tự nấu ăn.
 • Bạn không cảm thấy buồn, bơ vơ và không thoải mái khi cô đơn.
 • Bạn luôn luôn tự mình khởi động và bắt đầu dự án.
 • Bạn có một thói quen hằng ngày tốt và luôn giữ cơ thể khỏe mạnh và sạch sẽ.
 • Bạn có thể quyết định chủ đề hàng ngày một cách nhanh chóng.
  (Hãy cộng tất cả số điểm vào. Bạn càng có nhiều điểm bao nhiêu, bạn càng là người độc lập bấy nhiêu.)

2. Work in groups of ten. Make questions from the statements in the questionnaire. Then use the questions to interview students in your group. Find out how independent they are. Report the results to the class.

(Làm việc theo nhóm 10 người. Hãy đặt câu hỏi từ những ý kiến trong phiếu điều tra. Sau đó dùng những câu hỏi đó phỏng vấn các bạn học sinh trong nhóm. Tìm xem thứ họ độc lập đến mức độ nào. Báo cáo kết quả phỏng vấn trước lớp.)


 • 5 lượt xem