Project Unit 1: The Generation Gap

  • 1 Đánh giá

Bạn học thực hiện chia nhóm và đi phỏng vấn các câu hỏi liên quan đến các vấn đề trong gia đình. Phần này giúp bạn học rèn luyện từ vựng và ngữ pháp đã học, kĩ năng làm việc nhóm và kết nối

Project - Unit 1: The Generation Gap

The class is divided into groups of 6 to 8. Your group will interview 15 teenagers, aged 15-17, who live in your area, and take notes of their answers. Report your group’s findings to the whole class.

(Lớp học được chia thành các nhóm từ 6 đến 8 bạn. Nhóm bạn sẽ phỏng vấn 15 thanh thiếu niên tuổi từ 15 đến 17 hiện đang sống trong khu vực bạn ở. Hãy ghi lại câu trả lời của họ rồi thuật lại những điều nhóm bạn ghi nhận được trước lớp.)

  • Bạn có bất kỳ vấn đề gì về gia đình của bạn không?
  • Chúng là về cái gì?
  • Chúng đến từ đâu?
  • Bạn giải quyết chúng như thế nào? Bố mẹ bạn giải quyết chúng như thế nào?
  • Bạn có muốn tự thay đổi bản thân để giải quyết xung đột tốt hơn?
  • Bạn có nghĩ rằng cha mẹ của bạn nên thay đổi thái độ và quy tắc của họ? Tại sao? Tại sao không?

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021