Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội ( 1921 -1941)

 • 1 Đánh giá

Bằng “ chính sách kinh tế mới” (1921 -1925), nhân dân Xô Viết đã hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế và bước vào thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ( 1925 – 1941). Vậy công cuộc xây dựng của nhân dân Nga diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu ở bài học ngay dưới đây của KhoaHoc.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế ( 1921 – 1941)

1.Chính sách kinh tế mới:

 • Nước Nga sau chiến tranh tình hình rất khó khăn, kinh tế suy sụp, bạo loạn nổ ra nhiều nơi.
 • 3- 1921 nước Nga thông qua chính sách kinh tế mới (NEP):
  • Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa, thay bằng thu thuế lương thực.
  • Tư nhân được mở xí nghiệp nhỏ, khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh.
  • Thực hiện tự do buôn bán.

2. Công cuộc khôi phục kinh tế (1921 – 1925)

 • Nông nghiệp và các ngành kinh tế khác phục hồi và phát triển nhanh chóng, đời sống nhân dân cải thiện.
 • 12/1922 Liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa ( gọi tắt là Liên xô) được thành lập.

II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 – 1941)

 • Sau khi khôi phục kinh tế Liên xô vấn là một nước nông nghiệp lạc hậu.
 • Từ 1925 tiến hành nhiệm vụ công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa.
 • Thực hiện các kế hoạch 5 năm:
  • Lần 1: 1928 – 1932.
  • Lần 2: 1933 – 1937.
 • Thành tựu:
  • Kinh tế: Công nghiệp đứng đầu Châu Âu, đứng thứ 2 thế giới sau Mĩ.
  • Văn hoá - Xã hội: Thanh toán nạn mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học….
  • Xã hội: Giai cấp bóc lột bị xoá bỏ.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Trang 83 sgk lịch sử 8

Bức áp phích trên nói lên điều gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 84 sgk lịch sử 8

Nội dung chủ yếu của chính sách kinh tế mới. Chính sách này đã tác động như thế nào đến tình hình nước Nga?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 85 sgk lịch sử 8

Vì sao nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 86 sgk lịch sử 8

Nêu những thành tựu văn hóa - giáo dục của Liên Xô trong thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ( 1925 – 1941)?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 86 sgk lịch sử 8

Nêu nội dung chính của chính sách kinh tế mới?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 86 sgk lịch sử 8

Trình bày những biến đổi về mọi mặt ở Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1925 đến năm 1941?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)


 • 20 lượt xem
Chủ đề liên quan