Nội dung chủ yếu của chính sách kinh tế mới. Chính sách này đã tác động như thế nào đến tình hình nước Nga?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 84 sgk lịch sử 8

Nội dung chủ yếu của chính sách kinh tế mới. Chính sách này đã tác động như thế nào đến tình hình nước Nga?

Bài làm:

Nội dung chính sách kinh tế mới:

  • Bãi bỏ trưng thu lương thực và thay thế bằng thu thuế lương thực ( sau khi nộp thuế lương thực quy định, nông dân sẽ được quyền sử dụng sản phẩm dư thừa).
  • Thực hiện tư do buôn bán, mở lại các chợ
  • Cho phép tư nhân được mở các xí nghiệp nhỏ và khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga.

Tác động của chính sách kinh tế mới đến tình hình nước Nga:

  • Nhờ thực hiện chính sách kinh tế mới, nhất là nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó nền kinh tế tư nhân, đã đẩy mạnh nền sản xuất, phát triển lưu thông hàng hóa, làm cho nền kinh tế phục hồi và phát triển nhanh chóng. Đời sống nhân dân từ đó được cải thiện. Năm 1925, sản xuất công – nông nghiệp đạt mức xấp xỉ trước chiến tranh.
  • Chính sách kinh tế mới là sự đổi mới sáng tạo của Lê Nin và đất nước Xô viết.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021