Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở các nước Đông Dương?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 102 – sgk lịch sử 8

Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở các nước Đông Dương?

Bài làm:

Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở các nước Đông Dương:

  • Phong trào diễn ra dưới nhiều hình thức.
  • Đảng Cộng Sản Việt Nam ( sau đổi thành Đảng Cộng sản Đông Dương) thành lập và lãnh đạo phong trào.
  • Bước đầu có sự liên minh chống đế quốc của 3 năm.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021