Tại sao các nước Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Trang 63 sgk lịch sử 8

Tại sao các nước Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây?

Bài làm:

Các nước Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây lúc bấy giờ các nước tư bản cần thị trường, thuộc địa. Mà Đông Nam Á là vùng chiến lược quan trọng, lại giàu tài nguyên, chế độ phong kiến suy yếu.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021