Dùng lược đồ thế giới, đánh dấu các nước ở châu Á, châu Phi đã trở thành thuộc địa ( của nước thực dân nào)?

  • 4 Đánh giá

Câu 2: Dùng lược đồ thế giới, đánh dấu các nước ở châu Á, châu Phi đã trở thành thuộc địa ( của nước thực dân nào)?

Bài làm:

Các nước Châu Á:

  • Ấn Độ, Ma-lai-xi-a:thuộc địa của Anh
  • Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia:thuộc địa của Pháp
  • Phi-lip-pin:thuộc địa của Mĩ

Các nhước Châu Phi:

  • Các nước Tây Phi như: An-giê-ri, Ma-rốc, Xu-đăng, Ni-giê,…thuộc địa của Pháp
  • Ai Cập, Nam Phi, Sô-ma-li, Bô-ơ,…thuộc địa của Anh
  • Nam-bi-athuộc địa của Đức
  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021