Nêu những thành tựu văn hóa giáo dục của Liên Xô trong thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ( 1925 – 1941)?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 86 sgk lịch sử 8

Nêu những thành tựu văn hóa - giáo dục của Liên Xô trong thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ( 1925 – 1941)?

Bài làm:

Thành tựu văn hóa – giáo dục của Liên Xô trong thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội là:

  • Nạn mù chữ được thanh toán
  • Thực hiện xong phổ cập giáo dục tiểu học cho toàn dân.
  • Các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn học nghệ thuật cũng đạt được nhiều thành tựu rực rỡ.
  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021