Nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc CM tư sản đầu tiên?

  • 1 Đánh giá

Câu 11: Nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc CM tư sản đầu tiên?

Bài làm:

Các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên có ý nghĩa lịch sử to lớn đã chấm dứt sự đô hộ của ngoại bang (ở Hà Lan), lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế (ờ Anh), giải phóng nhân dân khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân (ở Bắc Mĩ), mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở các nước này.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021