Nguyên nhân dẫn tới tình trạng tụt hậu về công nghiệp của Anh?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Nguyên nhân dẫn tới tình trạng tụt hậu về công nghiệp của Anh?

Bài làm:

Đến cuối thể kỉ XIX, từ nước dẫn đầu, nền công nghiệp Anh đã tụt hậu so với các nước khác và xuống đứng ở vị trí thứ ba thế giới.

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng tụt hậu về công nghiệp của Anh do công nghiệp ở Anh phát triển sớm. hàng loạt máy móc, trang thiết bị dần dần trở nên lạc hậu. Giai cấp tư sản, Anh lại chú trọng đầu tư vào các nước thuộc địa hơn là đầu tư, đổi mới và phát triển công nghiệp trong nước.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021