Sự thành lập các đảng cộng sản có tác động như thế nào đối với phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 101 – sgk lịch sử 8

Sự thành lập các đảng cộng sản có tác động như thế nào đối với phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á?

Bài làm:

Từ khi thành lập, các Đảng Cộng Sản luôn kề vai, sát cánh cùng các nước Đông Nam , lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập. Phogn trào công nông, phong trào yêu nước ở các nước Đông Nam Á phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, nổi bật nhất là các cuộc khởi nghĩa Gia –va và Xu –ma-tơ-ra (1926 – 1927) ở In –đô –nê- xi –a, phong trào Xô – viết Nghệ Tĩnh (1930 – 1931) ở Việt Nam…

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021