Qua bảng thống kê trên, em có nhận xét gì về chính sách thống trị của thực dân Anh và hậu quả của nó đối với Ấn Độ?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Qua bảng thống kê trên, em có nhận xét gì về chính sách thống trị của thực dân Anh và hậu quả của nó đối với Ấn Độ?

Bài làm:

  • Các con số này cho thấy, số lượng lương thực sản xuất tăng nhanh, tỉe lệ thuận với người chết đói tăng nhanh. Chứng tỏ chính sách thống trị của thực dân Anh hết sức tàn bạo
  • Kinh tế: Bóc lột nhân dân thậm tệ, kìm hãm sự phát triiển của nền kinh tế
  • Chính trị: Dùng chính sách chia để trị, chia rẽ tôn giáo dân tộc.

=> Quần chúng nông dân bị bần cùng hoá. Nhân dân Ấn Độ mâu thuẫn sâu sắc với thực dân Anh, vì thế cuộc đấu tranh chống thực dân Anh tất yếu sẽ nổ ra.

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021