Hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại ( phần từ năm 1917 đến năm 1945).

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 113 – sgk lịch sử 8

Hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại ( phần từ năm 1917 đến năm 1945).

Bài làm:

Những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại:

  • Với những thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, lần đầu tiên chủ nghĩa xã hội trở thành hiện thực ở một số nước, nằm giữa vòng vât của chủ nghĩa tư bản. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô có tác động to lớn đến tình hình thế giới.
  • Phong trào đấu tranh cách mạng ở các nước tư bản Âu – Mĩ lên cao và có bước chuyển mới. Ở nhiều nước, các Đảng Cộng sản ra đời. Trên cơ sở đó, Quốc tế cộng sản được thành lập và lãnh đạo phong trào cách mạng đi theo con đường cách mạng tháng Mười.
  • Sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc, nhất là ở châu Á.
  • Trải qia những năm phát triển nhanh chóng sau chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước tư bản chủ nghĩa lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế ( 1929 – 1933). Cuộc khủng hoảng này dẫn tới hậu quả là chủ nghĩa phát xít thắng thế ở I – ta –li –a, Đức, Nhật.
  • Chiến tranh thế giới thứ hai ( 1939 – 1945) là cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại, kết thúc một thời kì phát triển của lịch sử thế giới hiện đại (1917 – 1945).
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021