Nêu kết quả của cách mạng công nghiệp ở Anh?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Nêu kết quả của cách mạng công nghiệp ở Anh?

Bài làm:

Kết quả của cuộc cách mạng công nghiệp Anh là:

  • Làm thay đổi bộ mặt của một nước tư bản, năng suất lao động lên cao, nhiều khu công nghiệp, nhiều thành phố lớn xuất hiện.
  • Từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc, đây là một cuộc cách mạng công nghiệp.
  • Giúp Anh trở thành một nước công nghiệp phát triển lớn nhất thế giới.
  • Xuất hiện 2 giai cấp cơ bản của xã hội tư bản là giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021