Trình bày nguyên nhân và diễn biến của Cách mạng Nga 1905 – 1907?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: TRình bày nguyên nhân và diễn biến của Cách mạng Nga 1905 – 1907?

Bài làm:

Nguyên nhân của CM Nga 1905 – 1907:

  • Đầu thế kỉ XX, nước Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng, đời sống nhân dân nói chung, nhất là công nhân rất cực khổ, họ phải lao động từ 12 đến 14 giờ/ngày nhưng tiền lương không đủ sống.
  • Từ năm 1905 đến năm 1907, Nga Hoàng đẩy nhân dân vào cuộc chiến tranh với Nhật Bản để tranh giành thuộc địa, bị thất bại nặng nề, càng làm cho nhân dân chán ghét chế độ. Nhiều cuộc bãi công nổ ra với những khẩu hiệu 'Đả đảo chế độ chuyên chế". "Đả đảo chiến tranh", "Ngày làm 8 giờ", lớn nhất là là phong trào của công nhân, nông dân, binh lính diễn ra trong những năm 1905 – 1907.

Diễn biến sự kiện chính về cách mạng Nga 1905 - 1907:

  • 9/1/1905, 14 vạn công nhân Pê – téc – bua đưa bản yêu sách lên nhà vua ( Nga Hoàng)
  • Tháng 5/1905, nông dân nổi dậy ở nhiều nơi đánh vào địa chủ phong kiến.
  • Tháng 6/1905, thuỷ thủ chiến hạn Pô – tem – kin khởi nghĩa
  • Tháng 12/1905, khởi nghĩa vũ trang ở Mát – xcơ – va.
  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021