Nêu vai trò của C. Mác trong việc thành lập Quốc tế thứ nhất?

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Nêu vai trò của C. Mác trong việc thành lập Quốc tế thứ nhất?

Bài làm:

C.Mác đã chuẩn bị cho sự thành lập Quốc thế thứ nhất rồi đưa Quốc tế thứ nhất đầu tranh chống lại các tư tưởng sai lệch và thông qua những nghị quyết Đại hội hết sức đúng đắn (đòi ngày làm 8 giờ, thành lập công đoàn…) tiến hành những hoạt động cụ thể.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021