Những điểm nào chứng tỏ Đảng cộng sản xã hội dân chủ Nga là Đảng kiểu mới?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Những điểm nào chứng tỏ Đảng cộng sản xã hội dân chủ Nga là Đảng kiểu mới?

Bài làm:

Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga triệt để đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp công nhân, mang tính giai cấp, tính chiến đấu triệt để.

Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga chống chủ nghĩa cơ hội tuân theo những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác (đánh đổ chế độ tư bản chủ nghĩa , đưa giai cấp vô sản lên nắm chính quyền , xây dựng xã hội cộng sản). Đảng dựa vào quần chúng và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cách mạng.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021