Nhân dân Pháp đã hành động như thế nào khi “tổ quốc lâm nguy”? Kết quả ra sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Nhân dân Pháp đã hành động như thế nào khi “tổ quốc lâm nguy”? Kết quả ra sao?

Bài làm:

* Khi tổ quốc lâm nguy nhân dân Pháp đã:

  • Tháng 4/1792, liên minh Áo – Phổ cùng bọn phản động trong nước chống lại cách mạng. Tháng 8 /1792, 80 vạn quân Phổ tràn vào nước Pháp.
  • Trước tình hình “tổ quốc lâm nguy”, ngày 10/8/1792, nhân dân Paris cùng quân tình nguyện các địa phương đứng lên lật đổ sự thống trị của phái lập hiến, đồng thời xóa bỏ chế độ phong kiến.

* Kết quả: Nền thống trị của đại tư sản bị lật đổ, chế độ phong kiến bị xóa bỏ hoàn toàn, nền cộng hòa được thành lập.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021