Nêu nhận xét của em về chính sách mới qua hình 69?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 95 sgk lịch sử 8

Nêu nhận xét của em về chính sách mới qua hình 69?

Bài làm:

Chính sách mới kịp thời giải quyết được hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ, đưa nền kinh tế Mĩ nhanh chóng phục hồi và phát triển. Giải quyết việc làm cho người lao động trong thời điểm đó và góp phần làm cho nước Mĩ duy trì được chế độ dân chủ tư sản.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021