Tác động của chính sách khai thác thuộc địa đó đối với kinh tế, xã hội Việt Nam?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 143 – sgk lịch sử 8

Tác động của chính sách khai thác thuộc địa đó đối với kinh tế, xã hội Việt Nam?

Bài làm:

Những chính sách khai thác thuộc địa đã có những tác động đến kinh tế, xã hội ở Viêt Nam. Cụ thể đó là:

  • Về kinh tế: Cuộc khai thác thuộc địa của Pháp đã làm cho nền kinh tế cũ bị phá vỡ, xuất hiện nền kinh tế tự cung tự cấp, đưa nền kinh tế nước ta bước sang một giai đoạn phát triển khác. Tuy nhiên, cũng chính cuộc khai thác thuộc địa đã làm cho tài nguyên thiên nhiên bị khai thác, cuộc sống người dân vẫn cực khổ…
  • Về xã hội: Cuộc khai thác thuộc địa của Pháp đã làm cho các giai cấp cũ không ngừng bị phân hóa, xã hội Việt Nam đã xuất hiện thêm những giai cấp, tầng lớp mới.
  • 177 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021