Trình bày diễn biến của trận Cầu giấy năm 1873?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 121 – sgk lịch sử 8

Trình bày diễn biến của trận Cầu giấy năm 1873?

Bài làm:

Diễn biến trận Cầu Giấy:

Khi thấy lực lượng của địch ở Hà Nội yếu, quân ta đã khép chặt vòng vây.

Ngày 21/12/1873, quân Pháp phải phá vòng vây đánh ra Cầu Giấy.

Chớp thời cơ quân đội của Hoàng Tá Viêm và quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc phục kích.

Kết quả: Gác –ni-ê và nhiều sĩ quan thực dân, binh lính của Pháp bị giết tại trận.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021