Em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại và giải thích vì sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 74 sgk lịch sử 8

Em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại và giải thích vì sao?

Bài làm:

Năm sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại và giải thích:

  • Cách mạng tư sản Hà Lan: mở đầu lịch sử thế giới cận đại
  • Cách mạng tư sản Pháp: cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất.
  • Phong trào công nhân : cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản.
  • Sự ra đời của chủ nghĩa Mác: vũ khí đấu tranh duy nhất đúng của giai cấp công nhân chống giai cấp tư sản.
  • Chiến tranh thế giới thứ nhất: là cuộc chiến tranh đế quốc, phi nghĩa. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình thế giới.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021