Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á có những điểm chung nào nổi bật?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 64 sgk lịch sử 8

Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á có những điểm chung nào nổi bật?

Bài làm:

Những điểm chung nổi bật của chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á là:

  • Vơ vét tài nguyên
  • Khủng bố, đàn áp nhân dân
  • Chia để trị.
  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021