Lập bảng thống kê các phong trào yêu nước chủ yếu đầu thế kỉ XX theo mẫu.

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 149 – sgk lịch sử 8

Lập bảng thống kê các phong trào yêu nước chủ yếu đầu thế kỉ XX theo mẫu.

Bài làm:

Phong trào

Mục đích

Hình thức và nội dung hoạt động chủ yếu

Phong trào Đông du (1905-1909)

Giành độc lập dân tộc, xây dựng xã hội tiến bộ

Bạo động vũ trang để giành độc lập. Cầu viện Nhật Bản

Đông Kinh nghĩa thục (1907)

Giành độc lập, xây dựng xã hội tiến bộ

Truyền bá tư tưởng mới, vận động chấn hưng đất nước

Cuộc vận động Duy Tân ở Trung Kì (1908)

Nâng cao ý thức tự cường để đi đến giành độc lập

Mở trường, diễn thuyết, tuyên truyền, đả phá phong tục lạc hậu, bỏ cái cũ, học theo cái mới, cổ động mở mang công thương nghiệp

Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908)

Chống đi phu, chống sưu thuế

Từ đấu tranh hòa bình, phong trào dần thiên về xu hướng bạo động

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021