Đáp án đề 7 kiểm tra học kỳ 2 lịch sử 8

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

Đáp án

D

C

C

D

Câu 5:

Thời gian

1

2

3

4

Sự kiện

B

C

A

D

Câu 6:

Ý

(1)

(2)

(3)

(4)

Đáp án

nước Pháp

Gia Định, Định Tường, Biên Hòa

Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên

Cấm đạo

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1:

Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược:

- Từ giữa thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược các nước phương Đông để mở rộng thị trường, vơ vét nguyên liệu.

- Việt Nam lại là nước có vị trí địa lí thuận lợi, giàu tài nguyên thiên nhiên.

- Chế độ phong kiến ở Việt Nam lại đang ở vào giai đoạn khủng hoảng, suy yếu.

Câu 2:

* Đầu thế kỷ XX, xã hội Việt Nam có những giai cấp, tầng lớp:

- Có các giai cấp và tầng lớp: Địa chủ phong kiến, nông dân, công nhân, tư sản, tiểu tư sản.

- Thái độ của họ đối với cách mạng:

+ Địa chủ PK: Làm tay sai cho Pháp, một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước

+ Nông dân sẵn sàng tham gia cách mạng...

+ Công nhân: Kiên quyết đấu tranh...

+ Tư sản: Do dự không mạnh dạn..

+ Tiểu tư sản: Hăng hái cách mạng...

Câu 3:

Xã hội Việt Nam phân hóa như thế nào sau chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp:

- Giai cấp địa chủ phong kiến đã đầu hàng và trở thành chỗ dựa, tay sai cho thực dân Pháp. Tuy nhiên, có một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước.

- Giai cấp nông dân, số lượng đông đảo, bị áp bức bóc lột nặng nề nhất, họ sẵn sàng hưởng ứng, tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Một bộ phận nhỏ mất ruộng đất phải vào làm việc trong các hầm mỏ, đồn điền.

- Tầng lớp tư sản đã xuất hiện, có nguồn gốc từ các nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, xưởng thủ công, chủ hãng buôn... bị chính quyền thực dân kìm hãm, tư bản Pháp chèn ép.

- Tiểu tư sản thành thị cũng là tầng lớp mới xuất hiện, bao gồm chủ các xưởng thủ công nhỏ, cơ sở buôn bán nhỏ, viên chức cấp thấp và những người làm nghề tự do. Họ có trình độ học vấn, nhạy bén với thời cuộc,... nên sớm giác ngộ và tích cực tham gia các phong trào cứu nước.

- Giai cấp công nhân phần lớn xuất thân từ nông dân, làm việc trong các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp,... lương thấp nên đời sống khổ cực. Đây là giai cấp có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống đế quốc, phong kiến.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021