Nêu nội dung chính của chính sách kinh tế mới?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 86 sgk lịch sử 8

Nêu nội dung chính của chính sách kinh tế mới?

Bài làm:

Nội dung của chính sách kinh tế mới là:

  • Bãi bỏ trưng thu lương thực và thay thế bằng thu thuế lương thực ( sau khi nộp thuế lương thực quy định, nông dân sẽ được quyền sử dụng sản phẩm dư thừa).
  • Thực hiện tư do buôn bán, mở lại các chợ
  • Cho phép tư nhân được mở các xí nghiệp nhỏ và khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga.
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021