Những nguyên ngân nào dẫn đến CMTS Pháp?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Những nguyên ngân nào dẫn đến CMTS Pháp?

Bài làm:

Cuối thế kí thứ XVIII Pháp vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu, các tầng lớp Tăng Lữ va Quý Tộc ra sức bóc lột nhân dân. Công thuơng nghiệp phát triển với nhiều công trường. Xã hội được chia làm 3 giai cấp. Giai cấp thứ nhất là Tăng Lữ,giai cấp thứ 2 là Quý Tộc, giai cấp thứ 3 bao gồm nông dân, bìmh dân và tư sản. Quý tộc và Tăng lữ có địa vị trong xã hội và không phải đóng thuế,còn giai cấp thứ 3 phải đóng thếu và làm ra mọi của cải trong xã hội không có địa vị trong xã hôi. Mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên gay gắt. Báo hiệu một cuộc cánh mạng sắp sửa sảy ra.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021