Đáp án đề 9 kiểm tra học kỳ 2 lịch sử 8

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu1234
Đáp ánBCCD

Câu 5: (1) Cần vương; (2) triều Nguyễn; (3) dân tộc; (4) nhân dân.

Câu 6: 1 - b; 2 - a; 3 - c; 4 - d.

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1:

- Trước hoạ xâm lăng, triều đình nhà Nguyễn vẫn giữ chính sách bảo thủ, không thực hiện cải cách duy tân đất nước; không có đường lối, phương pháp kháng chiến đúng đắn.

- Đối với Pháp: Nhà Nguyễn và một số quan lại có tư tưởng sợ Pháp, ảo tưởng vào việc thương thuyết để giữ vững nền độc lập.

- Đối với nhân dân; triều đình vẫn giữ thái độ thù địch, không dám dựa vào nhân dân để kêu gọi đấu tranh.

Câu 2:

* Mục đích của cuộc khai thác thuộc điah lần thứ nhất (1897-1914) của Pháp:

- Cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền, phát canh thu tô.

- Khai mỏ và mở một số cơ sở chế biến để vơ vét tài nguyên phong phú của Việt Nam để làm giàu cho nước Pháp.

- Tăng thuế cũ và đặt ra nhiều thuế mới để bóc lột nhân dân ta.

- Cưỡng đoạt sức lao động của nhân dân ta bằng cách bắt đi phu, xây dựng cầu đường, xây đồn bót phục vụ khai thác và vơ vét thuộc địa.

Câu 3:

* Nội dung:

- Nguyễn Trường Tộ (1863 - 1871): đã kiên trì gửi lên triều đình 30 bản điều trần đề cập đến một số vấn đề như: chấn chỉnh bộ máy quan lại. phát triển công, thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục…

* Nhận xét:

- Những đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ có hệ thống và toàn diện, chứng tỏ một điều rằng, ông là người thiết tha yêu nước, có trình độ học vấn uyên thâm, có tư tưởng tiến bộ vượt lên trên tư tưởng phong kiến lạc hậu, cổ hủ lúc bấy giờ.

- Những đề nghị, cải cách của Nguyễn Trường Tộ gồm tất cả những mặt như kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao, văn hóa- xã hội.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021